top of page

 

אומדן עלויות בניה - מס שבח ומס מכירת מקרקעין:

 

משרדנו מבצע חוות דעת לרשויות המיסים עבור לקוחותינו ועבור עורכי דין המייצגים נישומים. האומדנים/חוות הדעת מצורפות יחד עם דיווח על עסקאות מכר ולצורך השגה על סכום המס שנדרש. משרדנו משתתף בדיונים ברשויות המסים.

 

אומדן עלויות בניה עצמית- חוות דעת לצורך קבלת פטור ממס שבח:

 

משרדנו מבצע אומדן עלויות בניה המתייחס לכל חלקי הבניה בנכס תוך מתן התחשבות ברמת הגמר של בית המגורים, שנת הבנייה, שטח בית המגורים וכיו"ב.

משרד שמאי המקרקעין תומר נירפז - נעזר במחירון דקל ובחוזי בניה רבים שנמצאים בחזקתנו על מנת לקבוע את עלויות הבניה לכל שנת בנייה שבה נבנה בית המגורים הנישום.

הערכת עלות הבניה נדרשת היות ובתקופה בה נבנה בית המגורים לא תועדה עלות הבניה. וזה נדרש עקב תיקון מס'  76 לחוק מיסוי מקרקעין במחצית שנת 2013..

 

הערכות שווי לפי סעיף 49ז' - על ידי שמאי מקרקעין:

 

משרדנו מבצע הערכות שווי לצורך סעיף 49 ז' - ידוע כי רשויות המיסים נוהגות לפצל את התמורה בעת מכירת מקרקעין בגין התמורה מבית המגורים והתמורה בגין זכויות בניה בלתי מנוצלות. משרדנו מבצע הערכות שווי לפי סעיף 49 ז' לצורך אומדן מס השבח הצפוי בעת מכירה.

 

 

 

לתיאום פגישה עם שמאי מקרקעין עבור מיסוי מקרקעין ניתן לפנות

לטלפון 050-5778676 או ביצירת קשר

bottom of page