top of page
בית מגורים צמוד קרקע בניה עצמית איו"ש:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים.
  3. הסכם הזמנת שירותי בניה כולל מפרט טכני ותשריטים.
  4. הסכם בר רשות.
  5. אישור זכויות בר רשות.
  6. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
bottom of page