top of page
בית מגורים צמוד קרקע בניה עצמית:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה אחרון.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  5. העתק הסכם שיתוף כולל תשריט החלוקה. במידה והסכם השיתוף נרשם בטאבו יש להביא את העתק המופקד בטאבו.
  6. נסח טאבו עדכני.
  7. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
  8. חוזה בניה במידה ומדובר בקבלן מפתח כולל מפרט טכני.
  9. תקציב אומדן עלויות בניה במידה ומדובר בבניה עצמית עם מפקח בניה.
bottom of page