top of page

הערכת שווי תחנת דלק ע"י שמאי מקרקעין,

 

תחנת תדלוק הינה נכס מקרקעין המשמש למכירת דלקים לכלי רכב ומכירת מוצרים ושירותים משלימים לבאי התחנה.

 

ניתן לסווג את תחנות הדלק לפי מיקום אשר בדרך כלל מצביעה על אופי התחנה כגון:

 

תחנת דלק הממוקמת באיזור תעשייה תאופיין בדרך כלל בפעילות ערה בשעות העבודה במהלך היום ובמכירה סולר בכמות גדולה יחסית.

 

תחנת דלק הממוקמת בכביש בין עירוני או ביציאה וכניסה מישוב גדול תאופיין בפעילות בכל השבוע ובכל שעות היום.

 

ניתן לסווג תחנת דלק לפי נפח הפעילות העסקית כאשר נתון זה הינו נתון עיקרי המובא בחשבון בשומה ולדוגמא:

 

תחנת דלק קטנה – היקף מכירות של עד 200 קילו ליטר בחודש.

 

תחנת דלק בינונית – היקף מכירות של בין 200 ל-500 קילו ליטר בחודש.

 

תחנת דלק גדולה – היקף מכירות בין 500 ל-750 קילו ליטר בחודש.

 

תחנת דלק גדולה מאוד – היקף מכירות של מעל 750 קילו ליטר בחודש.

 

שטח מגרש השכיח לתחנת דלק הינו בין דונם ל-2 דונם.

 

הגישה העדיפה לאומדן שווי תחנת דלק ע"י שמאי מקרקעין – גישת היוון הכנסות:

 

הערכת שווי לתחנת דלק תעשה בדרך כלל בגישת היוון ההכנסות לדמי השכירות הראויים בנכס. דמי השכירות הראויים הינם נגזרת של הרווח התפעולי בתחנה.

 

דמי השכירות הראויים לתחנה בנויים מהיתרה שנותרת לאחר ניכוי ההוצאות התפעוליות וההנחות ממרוח השיווק ברוטו ולאחר ניכוי מרכיב יזמון בגין הסיכונים של מפיעל התחנה.

 

פעילות מסחרית נוספת שיש להביא בחשבון בעת אומדן שווי תחנת דלק ע"י שמאי מקרקעין:

 

  • חנויות נוחות, לחנויות הנוחות השפעה רבה על שווי התחנה עקב הפדיון הגבוה של חנויות אלו.

  • שטיפת מכוניות

  • פנצ'ריה – אם כי היום סוג זה של עסקים הולך ומתמעט.

  • אנטנה סלולרית, שלטי פרסום וכיו"ב.

 

קיימים גורמים ושיקולים נוספים בהם נעזר השמאי לצורך אומדן השווי.

לפרטים מלאים ולאומדן שווי תחנת דלק ניתן לפנות למשרדנו בפרטי ההתקשרות המצויים בתחתית הדף.

 

משרד שמאות תומר נירפז הנו משרד הנותן שירותי שמאות 

ומבצע שומות גם לתחנות תידלוק.

לתיאום פגישה עם שמאי מקרקעין עבור תחנת תידלוק ניתן לפנות

לטלפון 050-5778676 או באתר.

bottom of page