top of page
נחלה חקלאית/משק:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  3. פירוט מרכיבי נחלה ממזכירות המושב.
  4. חוזה משבצת במידה ומדובר במשק בר רשות.
  5. אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  6. חוזה חכירה ישיר מול רשות מקרקעי ישראל במידה ורלוונטי.
  7. ספח ארנונה.
  8. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
  9. הסכם שכירות לכל יחידה מושכרת בתחומי הנחלה כולל השטחים החלקאים אם מושכרים לצד ג'.
bottom of page