top of page
בית מגורים צמוד קרקע איו"ש:
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם בר רשות.
  5. אישור זכויות בר רשות.
  6. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית.
  7. טופס 4.
  8. חוזה רכישה כולל כל הנספחים.
  9. במידה והנכס מושכר להוסיף חוזה שכירות.
bottom of page