top of page
דירת מגורים הנמצאת בשלבי בניה / מחיר למשתכן : 
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. העתק תעודת זהות קונים.
  3. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  4. מפרט טכני של הסכם הרכישה.
  5. תשריטי מכר קבלן.
  6. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  7. אישור זכויות חברה קבלנית.
  8. היתר בניה והעתק גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה.
bottom of page