top of page
בית מגורים צמוד קרקע בהסכם שיתוף: 
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה אחרון.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  5. העתק הסכם שיתוף כולל תשריט החלוקה. במידה והסכם השיתוף נרשם בטאבו יש להביא את העתק המופקד בטאבו.
  6. נסח טאבו עדכני.
  7. היתר בניה, גרמושקה חתומה ע"י הועדה המקומית, טופס 4.
  8. במידה והנכס מושכר העתק חוזה שכירות.
bottom of page