top of page
דירת מגורים שאינה רשומה בטאבו והושלמה בנייתה :
  1. הפניה לביצוע שמאות.
  2. ספח ארנונה אחרון.
  3. העתק תעודת זהות קונים ומוכרים.
  4. הסכם רכישה כולל כל הנספחים.
  5. מפרט טכני של הסכם הרכישה.
  6. תשריטי מכר קבלן.
  7. נסח טאבו עדכני/ אישור זכויות רשות מקרקעי ישראל.
  8. אישור זכויות חברה קבלנית.
  9. במידה ומדובר בבנין שאוכלס לאחרונה טופס 4.
  10. במידה והנכס מושכר העתק חוזה שכירות.
bottom of page